Advisering

De Advieskamer Bodembescherming heeft als kerntaak het uitbrengen van een onafhankelijk deskundigenoordeel over

  • bodembeschermende voorzieningen bij stortplaatsen
  • overige technische voorzieningen bij potentieel milieubelastende activiteiten
  • ontwerpen van werken waarin IBC-bouwstoffen worden toegepast

Het advies kan door verschillende partijen worden aangevraagd: stortplaatsbeheerders, materiaalproducenten, uitvoerders of ontwerpers van een werk, een bevoegd gezag et cetera. Dit is mede afhankelijk van de adviesvraag en het doel waartoe het advies wordt aangevraagd.

De Advieskamer werkt op basis van opdrachtverstrekking door de adviesvrager. Hiertoe wordt een voorafgaand aan het adviestraject een offerte met plan van aanpak uitgebracht.

Voor de uitvoering van de adviestrajecten kent de Advieskamer een aantal varianten. Afhankelijk van de adviesvraag en de potentiële impact van het advies wordt een passende werkwijze gekozen. Uitgangspunten daarbij zijn altijd onafhankelijkheid en deskundigheid. De Advieskamer bepaalt daarom zelf de werkwijze.

Nadat de Advieskamer haar advies heeft uitgebracht is het aan de opdrachtgever, bevoegd gezag et cetera om te besluiten wat zij met het advies doet. Daarbij geldt dat adviezen over stortplaatsen -voor Ministerie I&W en Werkgroep Nazorg van IPO/BOOG- een zwaarwegend karakter hebben. Voor adviezen over IBC-werken van voor 1 juli 2021 geldt dat zij voorgelegd dienen te worden aan bevoegd gezag.

De Advieskamer Bodembescherming is nimmer partij bij de besluitvorming over toepassing van het advies in een project, product of stortplaats noch over doorwerking daarvan in (in)formele regelgeving.

Gezien de mogelijke impact van een advies is het belangrijk dat de Advieskamer Bodembescherming onafhankelijk opereert van alle partijen die zijn betrokken bij het advies danwel de stortplaats, het project of product waarover het advies wordt uitgebracht. Dit geldt voor de leden van de Advieskamer zelf maar ook voor experts die zij inschakelt. De Advieskamer kent hiervoor het Onafhankelijkheidsbeginsel  waarin de onafhankelijkheid is geregeld.

De Advieskamer Bodembescherming laat zich in de regel bijstaan door experts. Deze experts brengen hun deskundigheid op het eigen vakgebied in en bereiden het advies mede voor.

Het aantal experts dat wordt ingezet, verschilt per advies. Bij elke adviesaanvraag wordt gekeken naar o.a. de benodigde deskundigheid, de beschikbaarheid en -uiteraard- de onafhankelijkheid ten opzichte van het advies en ten opzichte van betrokken partijen.

Klik hier voor de wijze waarop een adviesvraag ingediend kan worden.