Werkwijze

Vaste werkwijze bij advisering

Elke adviesvraag is uniek. Per vraag zullen zaken als onderwerp van het advies, de beoogde toepassing van het advies en de technische context verschillen. Tegelijkertijd kent de advisering van de Advieskamer Bodembescherming een aantal uitgangspunten die voor elk adviestraject dezelfde zijn. Centraal daarin staan onafhankelijkheid en deskundigheid (onder meer door toepassing van het onafhankelijkheidsbeginsel en de mogelijke inzet van experts). Daarnaast moet ook de vraag duidelijk zijn om te komen tot een bruikbaar advies (hetgeen niets zegt over het de inhoudelijke wenselijkheid van het advies) en is -in voorkomende gevallen- betrokkenheid van relevante stakeholders van belang.

Om de transparantie van een adviestraject te borgen, heeft de Advieskamer daarom een Leidraad Advieskamer Bodembescherming vastgesteld. Hierin staat de werkwijze van de Advieskamer, uitgewerkt in een aantal basis-adviestrajecten. Afhankelijk van het onderwerp en complexiteit van de vraagstelling en de potentiële impact van de beantwoording, zal de Advieskamer bepalen welk basis-adviestraject zij zal volgen.

Adviezen voor voorzieningen bij stortplaatsen

Een advies voor voorzieningen bij stortplaatsen start uiteraard met een aanvraag. Hierin maakt de adviesvrager duidelijk wat de exacte vraag is, waarbij deze wordt afgestemd met de Advieskamer. Indien het beoogde advies wordt ingezet in een beschikkingsprocedure of in regelgevend kader, dan kan ook het betreffende bevoegd gezag c.q. het Ministerie bij de adviesaanvraag worden betrokken.

Nadat de adviesvraag definitief is gemaakt, wordt door de Advieskamer een plan van aanpak met tijdstraject opgesteld. Hierin staan onder andere de wijze waarop de Advieskamer de adviesvraag wil beantwoorden, welke type experts worden betrokken en wat de kosten zullen zijn. Het plan van aanpak wordt voorzien van een offerte en aangeboden aan de adviesvrager.

Zodra de offerte is omgezet in een definitieve opdracht, zal de Advieskamer eventuele experts inhuren om het advies voor te bereiden. Deze voorbereiding leidt tot een concept-advies van de hand van de ‘gedelegeerde namens en vanuit de Advieskamer’ en dat later in een plenaire bijeenkomst van de Advieskamer in een definitief advies wordt omgezet.

Tussen het eerste concept en het definitieve advies is een aantal verificatiestappen ingebouwd, onder andere door inschakeling van de experts en de gedelegeerde van de Advieskamer. Ook wordt bij de adviesvrager (en eventueel bevoegd gezag c.q. Ministerie) een conformiteitstoets uitgevoerd: beantwoordt het advies de vraagstelling en bevat het advies mogelijk feitelijke onjuistheden. Dit laatste is uiteraard geen inhoudelijke beoordeling van het advies (dat is aan de Advieskamer), maar een procedurele beoordeling: is hiermee naar de mening van de adviesvrager de vraag beantwoord?

Versneld traject

Voor de advisering worden twee mogelijke trajecten onderscheiden:

 • een regulier adviestraject met een doorlooptijd van indicatief 20 -24 weken vanaf moment van opdracht
 • een versneld adviestraject met een doorlooptijd van indicatief 12 – 16 weken vanaf moment van opdracht

De doorlooptijd van een advies is uiteraard sterk afhankelijk van de omvang en complexiteit van de vraag, de kwaliteit van de adviesvraag en eventuele onderbouwende stukken en het al dan niet betrekken van bevoegd gezag c.q. Ministerie bij de conformiteitstoets.

Adviezen voor beoordeling ontwerp IBC-werken

Een advies start altijd met een Adviesaanvraag. Daarna wordt een standaardproces gevolgd:
 • Nadat een aanvraag tot beoordeling is ontvangen, wordt een gedelegeerde namens de Advieskamer Bodembescherming aangewezen. De aanvrager, de gedelegeerde en de secretaris stellen de definitieve aanvraag vast. Zo nodig verstrekt de aanvrager aanvullende gegevens. Op basis van de definitieve aanvraag wordt een offerte uitgebracht aan de aanvrager voor de uitvoering van de beoordeling. Dit bevat tenminste een plan van aanpak en de begroting.
 • Zodra de offerte is geaccordeerd start het adviestraject en worden de eventuele experts ingeschakeld . Getoetst wordt of ontwerp en plan aan de eisen van de Rbk voldoen. Hiervoor wordt de volgende methode gebruikt:
  1. zijn alle noodzakelijke onderdelen in het ontwerp en het plan opgenomen (volledigheid);
  2. zijn de uitgangspunten en eisen duidelijk en correct weergegeven.
  3. zijn de juiste berekeningsmethoden gebruikt, en indien noodzakelijk zijn de berekeningen correct.Het is noodzakelijk dat op onderdelen die praktisch gezien na de aanleg onomkeerbaar zijn een controleberekening wordt uitgevoerd. Onderdelen waarvoor dit in ieder geval nodig is, zijn zettingsberekeningen van de ondergrond en bepalen ontwerppeil. Het is verder naar het inzicht van de Advieskamer Bodembescherming of andere berekeningen ook worden gecontroleerd. Aanleiding hiertoe kan onder meer zijn twijfel of de uitkomst van de berekening goed is of een onbekende berekeningswijze.
  4. wordt aan de eisen van de Rbk voldaan en overige technische eisen die relevant zijn om aan de Rbk te voldoen overeenkomstig bijlage I.
 • De resultaten worden door de secretaris samengebracht in een concept-rapport dat in onderling overleg met de experts tot stand komt, waarna het aan de Advieskamer Bodembescherming wordt gezonden.
 • Indien het concept-rapport in de Advieskamer Bodembescherming nog leidt tot opmerkingen of afkeuringen wordt het teruggelegd naar de Expertgroep. Indien het concept-rapport niet leidt tot opmerkingen of afkeuringen in de Advieskamer Bodembescherming wordt dit als definitief rapport verzonden naar de aanvrager.
 • De aanvrager kan verzoeken tot aanvullingen of aanpassingen indienen die de Advieskamer Bodembescherming (of indien door Advieskamer Bodembescherming gewenst: de Expertgroep) beoordeelt. Indien het verzoek of de verzoeken worden gehonoreerd geldt dit als aanvulling op het definitieve rapport.

De doorlooptijd van een advies is afhankelijk van diverse factoren. Hiervan zijn wettelijke termijnen, de omvang en complexiteit van de opdracht de belangrijksten. Mede op basis hiervan kan afgeweken worden van het bovenstaande proces.

Nadere informatie

Voor nadere informatie over de werkwijze wordt verwezen naar de Leidraad Advieskamer Bodembescherming.

Overige adviezen

Voor overige adviezen kan u contact opnemen met de secretaris van de Advieskamer Bodembescherming:  info@advieskamers.nl of Postbus 420, 2800 AK te Gouda.