Financiering

De Advieskamer Bodembescherming werkt zonder winstoogmerk, maar dient wel kostendekkend te zijn. Dit betekent dat de Advieskamer Bodembescherming kosten in rekening moet brengen voor haar advieswerk. De kosten die zijn gemoeid met het beoordelen van de aanvraag en met het beheren van het Werkvoorschriften worden gefinancierd door een verrekening per aanvraag.

Per aanvraag wordt daarom een offerte voor de adviesaanvrager, waarbij de verrekening bestaat uit twee delen:

  1. Een deel voor het uitvoeren van de beoordeling;
  2. Een deel voor het beheer van de Werkvoorschriften, organisatie  en secretariële ondersteuning door SIKB.

De kosten voor een beoordeling varieert per type adviesvraag en omvang van het adviestraject. Deze kunnen liggen in de orde grootte van € 7.500 tot € 25.000.  Voor elk beoordelingstraject geldt dan ook dat vooraf een plan van aanpak inclusief kostenraming wordt opgesteld, waarover schriftelijk overeenstemming is tussen adviesaanvrager en de Advieskamer Bodembescherming.

Voor het deel van de Advieskamer dat betrekking heeft op advisering inzake stortplaatsen geldt een beperkte instandhoudingssubsidie vanuit Ministerie I&W en de Werkgroep Nazorg van IPO/BOOG.