Onderwerpen advisering

De advisering van de Advieskamer komt onafhankelijk en deskundig tot stand. Zij kent vier mogelijke onderwerpen:

  1. IBC-werken: de beoordeling van het ontwerp en beheer- en controleplan van werken waarin IBC-bouwstoffen worden toegepast en de beoordeling van het ontwerp en beheer- en controleplan van aanpassingen van werken waarin IBC-bouwstoffen zijn toegepast;
  2. Stortplaatsen: de interpretatie van het Stortbesluit en daarmee samenhangende regelgeving als de Uitvoeringsregeling Stortbesluit en de Nederlandse Technische Richtlijnen;
  3. Andere potentieel bodembelastende activiteiten: de beoordeling van het ontwerp en beheer- en controleplan van bodembeschermende voorzieningen bij potentieel bodembelastende activiteiten, anders dan bedoeld onder (1) en (2);
  4. Beleid, regelgeving en normdocumenten: de advisering over, interpretatie van en beoordeling van (voorgenomen) beleid en/of regelgeving alsmede van (interpretatie van) normdocumenten.
IBC-werken: De advisering over IBC-werken is de voortzetting van de taak van de Advieskamer Bodembescherming die daartoe in 2013 op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (hierna: het Ministerie) door SIKB is ingesteld en die per 1 januari 2013 is aangewezen in art 3.9 Regeling bodemkwaliteit.
Genoemde Advieskamer Bodembescherming zal met de voorgenomen intrekking van artikel 3.9 Regeling bodemkwaliteit ophouden te bestaan. De Advieskamer neemt op dat moment deze taken formeel over.

Stortplaatsen: De advisering over Stortplaatsen is een voortzetting van de taak van de Advieskamer StortbesluitĀ  die daartoe in 2013 op verzoek van het Ministerie en de Werkgroep Nazorg van IPO/BOOG door SIKB is ingesteld. Met de instelling van de Advieskamer wordt de Advieskamer Stortbesluit per 1 juli 2022 gecontinueerd in de Advieskamer.

Andere potentieel bodembelastende activiteiten: De advisering over andere potentieel bodembelastende activiteiten is een taak die ontstaat op verzoek van publieke en private partijen, mede gelet op de voorgenomen inwerkingtreding van de Omgevingswet subsidiair het Besluit activiteiten leefomgeving dat ruimte biedt voor maatwerkoplossingen onder toezicht van decentraal bevoegd gezag en waarvoor -naar verwachting- een toenemend beroep gedaan zal worden op deskundigenoordelen die onafhankelijk van markt en publiek domein tot stand komen.

Beleid, regelgeving en normdocumenten: De advisering over beleid, regelgeving en of normdocumenten: de advisering over, interpretatie van en beoordeling van (voorgenomen) beleid, regelgeving en normdocumenten is een taak die ontstaat (mede) op verzoek van de opsteller/beheerder van beleid, regelgeving of normdocument of (mede) op verzoek van de instantie die belast is met de beoordeling van of op basis van het beleid, regelgeving of normdocument.