Regelgeving

De regelgeving omtrent het ontwerp van IBC-werken is in diverse documenten weergegeven.

 

Voor het beheer en de bescherming van het milieu – meer specifiek de bodem – stelt de Wet Milieubeheer algemene eisen aan IBC-werken.

 

De eisen zijn meer specifiek gemaakt in het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en de Regeling bodemkwaliteit (Rbk).

 

Conform de Rbk moeten ontwerp (art. 3.9.1 lid 5), afwijkingen van het ontwerp tijdens de uitvoering (art. 3.9.6 lid 2c) en beheers- en controleplan (art. 3.9.4 lid 4) zijn getoetst door een deskundigencommissie. Dit is de Advieskamer Bodembescherming.

 

De Advieskamer Bodembescherming werkt volgens het Werkvoorschrift beoordelen ontwerp IBC-werk. Dit Werkvoorschrift is in bijlage D van de Rbk als normdocument voorgeschreven.

 

Bij de melding aan de Minister van het ontwerp, de afwijking van het ontwerp tijdens de uitvoering  en het beheers- en controleplan moet het rapport van de Advieskamer Bodembescherming worden gevoegd.


Let op: de Minister heeft aangekondigd dat met ingang van 1 juli 2016 de regelgeving voor de specifieke toepassing "IBC op stortplaatsen" wordt aangepast. Dit ter voorkoming van interferentie van de regelgevende kaders rond IBC resp. stortplaatsen. Klik hier voor meer informatie.


Voor nadere vragen over de regelgeving omtrent het toepassen van IBC-bouwstoffen wordt verwezen naar de site van Rijkswaterstaat, dienst Leefomgeving.